Kontakt oss

BIM Engineers Sp. z o. o. – Headquarter
ul. T. Borowskiego 2 lok. 308
03-475 Warszawa
Polen
+48 22 398 60 05

BIM Engineers Ltd.
Kemp House, 152-160 City Road
London EC1V 2NX
Storbritannia
+44 7856 888421
+44 20 3588 8580

mail@bimengineers.eu

PERSONVERNPOLITIKK

§ 1
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

 1. Behandlingsansvarlig av personopplysninger lagret via nettstedet BIMEngineers.eu er Maciej Iwaszko som driver virksomhet navnet BIM ENGINEERS SELSKAPET MED BEGRENSET ANSVAR [BIM ENGINEERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ] oppført i polsk foretaksregister ledet av næringsministeren, forretningssted og leveringsadresse: ul. T. Borowskiego 2 lok. 308, NIP: 5242823096, REGON: 366644596, e-postadresse: m.iwaszko.bimengineers.eu, telefonnummer: +48 22 398 60 05.
 2. Personopplysninger som lagres  av behandlingsansvarlige via nettstedet behandles i samsvar med Europaralaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning), heretter kalt GDPR

§ 2
TYPE AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG OMFANG MED BEHANDLINGEN AV DATA

 1. FORMÅL MED BEHANDLINGEN OG JURIDISK GRUNNLAG. Behandlingsansvarlig behandler personopplysninger av tjenestemottakere til nettstedet www.bimengineers.eu hvis de benytter seg av kontaktskjema:
  • for å svare på spørsmål sendt av kunde (i henhold til artikkel 6, 1. ledd bokstav b i GDPR – gjennomføring av avtale om levering av tjenester elektronisk i samsvar med nettstedets regelverk),
  • for å sende kommersiell informasjon elektronisk, etter at kunde gir et atskilt samtykke, i henhold til art. 6, 1. ledd, bokstav. a) i GDPR.
 2. TYPE AV BEHANDLET PERSONOPPLYSNINGER. Tjenestemottaker bør oppgi følgene opplysninger i kontaktskjema:
  • Fornavn og etternavn,
  • Adresse,
  • Epostadresse,
  • Telefonnummer med land kode,
 3. PERSONOPPLYSNINGER ARKIVERES I FØLGENDE PERIODE. Personopplysninger av tjenestemottakere oppbevares av Behandlingsansvarlige:
  • hvis grunnlaget for databehandling er gjennomføring av en avtale, så lenge er det nødvendig for å klargjøre avtalen, og etter denne tiden i foreldelsesfristens løpetid. Hvis ikke annet framgår av særforskrifter, er foreldelsesfristen seks år, mens ved krav om periodiske ytelser og krav tilknyttet virksomhetsdrift blir det tre år.
  • hvis grunnlaget for databehandling er et samtykke, så lenge samtykket ikke blir tilbaketrukket, og etter tilbaketrekking av samtykke i foreldelsesfristens løpetid vedrørende fordringer, som kan reises av behandlingsansvarlige og som kan reises mot ham. Hvis ikke annet framkommer av særforskrifter, er foreldelsesfristen seks år, og for krav om periodiske ytelser og krav tilknyttet virksomhetsdrift – tre år.
 4. Når man bruker nettstedet, kan ytterligere informasjon lastes ned, i særdeleshet: IP -adresse tilordnet brukerens datamaskin eller ekstern IP-adresse til internettleverandøren, domenenavn, nettlesertype, tilgangstid, type operativsystem.
 5. Det kan også lagres navigasjonsdata til tjenestemottakere, inkludert informasjon om lenker som de klikker eller annet adferd på nettstedet. Juridisk grunnlag for denne typen av aktiviteter er behandlingsansvarliges legitime interesse (art. 6, 1. ledd, bokstav f i GDPR), som går ut på å lette bruk av elektroniske tjenester og forbedre funksjonalitet til slike tjenester.
 6. Det er frivillig å oppgi sine personopplysninger.
 7. Personopplysninger vil også behandles automatisk i form av profilering, forutsatt at tjenestemottaker gir samtykke i henhold til art. 6, 1. ledd, bokstav a i GDPR. Ved profilering tilordnes en person en profil for å ta beslutninger som angår vedkommende eller for å analysere eller forutsi vedkommendes preferanser, atferd og holdninger.przetwarzane zgodnie z prawem,
  • behandles i samsvar med loven,
  • lagres til et formål fastsatt i loven og overføres ikke til videre behandling som er uten samsvar med disse formål,
  • er materielt sett korrekte og passende til formål de behandles og lagres til og i form som gjør det mulig å identifisere personer som data gjelder, ikke lenger enn det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.

§ 3
DELING AV PERSONDATA

 1. Tjenestemottakeres personopplysninger deles med tjenesteleverandører som behandlingsansvarlige benytter seg av for å drive nettstedet. Tjenesteleverandører som personopplysninger overføres til, avhengig av avtalebestemmelser og forhold fastsatt i avtalen, enten er underlagt behandlingsansvarliges retningslinjer vedrørende formål og metoder for databehandling (behandlende subjekter) eller definerer individuelt formål og metoder for behandlingen (behandlingsansvarlige).
 2. Personopplysninger til tjenestemottakere oppbevares bare i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

§ 4
RETT TIL Å KONTROLLERE, HA TILGANG TIL OG RETT TIL Å KORRIGERE EGNE PERSONOPPLYSNINGER

 1. En person som har oppgitt sine personopplysninger har rett til å få tilgang til sine personopplysninger og rett til å korrigere og slette dem, begrense omfang av behandling, rett til å overføre data, rett til å komme med innvendinger, rett til å trekke tilbake samtykke når som helst uten at det påvirker lovligheten av behandlingen, som fant sted på grunnlag av et samtykke før det ble trukket tilbake
 2. Juridiske grunnlag for tjenestemottakers krav:
  • Tilgang til data – art. 15 I GDPR
  • Korrigering av data– art. 16 i GDPR.
  • Sletting av data (såkalt rett til å bli glemt)– art. 17 i GDPR.
  • Begrensning av behandling– art. 18 i GDPR.
  • Overføring av data– art. 20 I GDPR.
  • Klage – art. 21 I GDPR.
  • Tilbaketrekking av samtykke – art. 7 3. ledd i GDPR.
 3. For å utøve rettighetene omtalt i punktum 2, send gjerne epostmelding til følgende adresse: mail@bimengineers.eu.
 4. Hvis tjenestemottakeren gjør gjeldende rettighetene nevnt ovenfor, vil behandlingsansvarlig enten etterkomme kravet eller nekte å etterkomme det umiddelbart, senest innen en måned etter å ha mottatt henvendelsen. Hvis behandlingsansvarlige ikke er i stand til å imøtekomme forespørselen innen en måned – fordi henvendelsen er for kompleks eller at det ble sendt inn for mange henvendelser – vil behandlingsansvarlige etterkomme alle henvendelser i løpet av to påfølgende måneder og vil samtidig informere tjenestemottakeren innen en måned etter mottak forespørselen – om den tiltenkte forlengelsen av fristen samt årsaker til den.
 5. Hvis det blir konstatert at behandling av personopplysninger er i strid med bestemmelsene i GDPR, har vedkommende person rett til å sende klage til Leder for Personvernkontoret.

§ 5
„INFORMASJONSKAPSLER”

 1. Behandlingsansvarlige bruker «informasjonskapsler» på sitt nettsted.
 2. Det er nødvendig å installere «informasjonskapsler» for å kunne levere tjenester på nettstedet på en riktig måte. «Informasjonskapsler» inneholder informasjon som er nødvendig for at nettstedet skal fungere riktig, og informasjonskapsler gir også mulighet til å lage generell statistikk over nettstedbesøk.
 3. Det brukes to typer „informasjonskapsler”: „sesjonavhengige” og „faste”.
  • „Sesjonavhengige” „informasjonskapsler” er midlertidige filer som er lagret på brukerens sluttenhet inntil brukeren forlater nettstedet eller lukker nettleseren.
  • „Faste” „informasjonskapsler” lagres på brukerens sluttenhet i tid angitt i parametre til „informasjonskapsler” eller fram til brukeren sletter dem.
 4. Behandlingsansvarlige bruker egne informasjonskapsler for å bedre forstå hvordan tjenestemottakere samhandler med innholdet på nettstedet. Filene samler informasjon om måten nettstedet brukes på, hvilken type av nettsted som tjenestemottaker ble omdirigert fra, samt antall besøk og varigheten av besøk på nettstedet. Filene registrerer ikke spesifikke personopplysninger til tjenestemottakere, men brukes til å lage statistikk over bruk av nettstedet.
 5. Tjenestemottakeren har rett til å bestemme om tilgang til «informasjonskapsler» til datamaskinen hans ved å endre innstillinger i nettleseren. Detaljert informasjon om mulighet og måten som informasjonskapsler betjenes på er tilgjengelig i programvareinnstillingene (nettleseren).
 6. Behandlingsansvarlige bruker på sitt nettsted:
  • markedsføringsverktøy, dvs. Facebook Pixel, for å sende annonser til tjenestemottakeren, dette innebærer bruk av informasjonskapsler til Facebook, i innstillinger til informasjonskapsler kan tjenestemottakeren velge om han gir samtykke til tjenesteleverandørens bruk av Pixel Facebook (behandlingsansvarlige : Facebook Inc. eller Facebook Ireland Limited) i forhold til tjenestemottakeren;
  • analyseverktøy, dvs. Google Analytics, dette innebærer bruk av informasjonskapsler til Google LLC vedrørende tjenesten Google Analytics, i innstillinger til informasjonskapsler kan tjenestemottakeren bestemme om tjenesteleverandøren vil kunne bruke Google Analytics (behandlingsansvarlig til eksterne informasjonskapsler: Google Inc. med hovedkontoret i USA) i forhold til tjenestemottakeren.

§ 6
AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

 1. Behandlingsansvarlige bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysninger som behandles forholdsmessig til trusler og kategorier til data som beskyttes, og i særdeleshet beskytter behandlingsansvarlige data mot at de blir delt med uvedkommende, hentet av uvedkommende, behandlet i strid med gjeldende lover samt mot endringer, tap, skade eller ødeleggelse.
 2. Behandlingsansvarlige deler passende tekniske tiltak som forhindrer uautoriserte personers innsamling og endring av personopplysninger som sendes elektronisk.
 3. Saker som ikke reguleres av denne personvernpolitikken reguleres etter bestemmelser i GDPR og andre relevante bestemmelser i polsk lovgivning.